Ý nghĩa của các ký hiệu trên màn hình máy nén khí kyungwon

1. Ý nghĩa của các ký hiệu hiển thị trên màn hình vận hành chính máy nén khí Kyungwon.

 

 

 

 

2. Các thông báo lổi trên màn hình máy nén khí Kyungwon, ý nghĩa và cách xử lý.

 a. Trip mesage

Description

 

 

Detect condition

System Fault

In case of unexpected change of the value of parameter

 

Sensing

[Digital Signal Input : Emergency Stop] : ON

Emergency Stop

Reset

[Digital Signal Input : Emergency Stop] : OFF

 

Fan Motor O.L.

Sensing

[Digital Signal Input : Fan Motor O.L] : ON

 

Reset

[Digital Signal Input : Fan Motor O.L] : OFF

 

Main Motor O.L

Sensing

[Digital Signal Input : Main Motor O.L : ON

 

Reset

[Digital Signal Input : Main Motor O.L : OFF

 

Reverse Phase

Sensing

[Digital Signal Input : Reverse Phase] : ON

 

Reset

[Digital Signal Input : Reverse Phase] : OFF

 

Discharge Press.

High

Sensing

Discharge Press.

[Alarm Mode : Discharge Press. High]

 

Reset

Discharge Press. <  [Alarm Mode : Discharge Press. High] - 0.5bar

 

Discharge Temp.

High

Sensing

Discharge Temp.

[Alarm Mode : Discharge Temp. High]

 

Reset

Discharge Temp. <  [Alarm Mode : Discharge Temp. High] - 5℃

 

Oil Reclaimer

Press. High

Sensing

Oil Reclaimer Press.

[Alarm Mode : Oil Reclaimer Press. High]

 

Reset

Oil Reclaimer Press. <  [Alarm Mode : Oil Reclaimer Press. High] – 0.5bar

 

Oil Reclaimer

Temp. High

Sensing

Oil Reclaimer Temp.

[Alarm Mode : Oil Reclaimer Temp. High]

 

Reset

Oil Reclaimer Temp. <  [Alarm Mode : Oil Reclaimer Temp. High] - 5℃

 

Diff. Press. High

Sensing

(Oil Reclaimer Press.–Discharge Press.)

[Alarm Mode:Diff. Press. High] &

 

Discharge Air Temp. > 50℃

 

Reset

(Oil Reclaimer Press.–Discharge Press.) <

[Alarm Mode:Diff.Press.High] - 0.1bar

 

Browdown Time

Over

Oil Reclaimer Press. > [Start Inhibit : Oil Reclaimer Press. High] in case of exceeding of

 

[Operation : Blowdown Delay Time] during browdown check sequenc.

 

Discharge

P-Sensor

Sensing

In case of occurrence of error on discharge press. sensor (disconnection / short)

 

Reset

In case of normal condition of discharge press. sensor

 

Discharge

T-Sensor

Sensing

In case of occurrence of error on discharge temp. sensor (disconnection / short)

 

Reset

In case of normal condition of discharge temp. sensor

 

 

Sensing

In case of occurrence of error on oil reclaimer press. sensor (disconnection / short)

 

Oil P-Sensor Fault

Reset

In case of normal condition of oil reclaimer press. sensor

 

 

Sensing

In case of occurrence of error on oil reclaimer temp. sensor (disconnection / short)

 

Oil T-Sensor Fault

Reset

In case of normal condition of oil reclaimer temp. sensor

 

Ambient T-Sensor

Sensing

In case of occurrence of error on ambient temp. sensor (disconnection / short)

 

Reset

In case of normal condition of ambient temp. sensor

 

2. Tin nhắn cảnh báo trên Màn hình máy nén khí kyungwon

 

Item

Description

 

Detect condition

1

Oil Filter

Diff. Press.

Sensing

[Digital Signal Input : Oil Filter Diff. Press] : ON

Reset

[Digital Signal Input : Oil Filter Diff. Press] : OFF

2

Air Filter Diff.

Press.

Sensing

[Digital Signal Input : Air Filter Diff. Press] : ON

Reset

[Digital Signal Input : Air Filter Diff. Press] : OFF

3

Oil Reclaimer

Sensing

[Digital Signal Input : Oil Reclaimer Diff. Press] : ON

Diff. Press.

Reset

[Digital Signal Input : Oil Reclaimer Diff. Press] : OFF

4

Discharge Press.

High

Sensing

Discharge Press

[Alarm Mode : Discharge Press. High]

Reset

Discharge Press < [Alarm Mode : Discharge Press. High]-0.5bar

5

Discharge Temp.

High

Sensing

Discharge Temp.

[Alarm Mode : Discharge Temp. High]

Reset

Discharge Temp. <  [Alarm Mode : Discharge Temp. High]-5℃

6

Oil Reclaimer

Sensing

Oil Reclaimer Press

[Alarm Mode : Oil Reclaimer Press. High]

Press. High

Reset

Oil Reclaimer Press <  [Alarm Mode : Oil Reclaimer Press. High]-0.5bar

7

Oil Reclaimer

Sensing

Oil Reclaimer Temp.

[Alarm Mode : Oil Reclamier Temp. High]

Temp. High

Reset

Oil Reclaimer Temp. <  [Alarm Mode : Oil Reclaimer Temp. High]-5℃

8

Differential Press

Sensing

(Oil Reclaimer Press–Discharge Press)    [Alarm Mode:Diff. Press High] & Discharge Gas Temp. > 50℃

Reset

(Oil Reclaimer Press-Discharge Press) < [Alarm Mode:Diff Press. High]-0.1bar

9

Ambient Temp.

High

Sensing

Ambient Temp.

[Alarm Mode : Ambient Temp. High]

Reset

Ambient Temp. <  [Alarm Mode : Ambient Temp. High]-5℃

10

RTC Function

Incapacity

Sensing

RTC is not working, (Sensible during scheduled operation)

Reset

RTC is in ordinary operation, (necessary to reset the time)

3. Thông báo bảo trì Máy nén khí kyungwon

Item

Description

Detect condition

1

Dust Filter

In case of exceeding dust filter cleaning cycle

Cleaning

2

Suction Filter

In case of exceeding suction filter change cycle

Change

3

Oil Filter Change

In case of exceeding oil filter change cycle

4

Lub. Oil Change

In case of exceeding lub. oil change cycle

5

Cooler Cleaning

In case of exceeding cooler cleaning cycle

6

Overhaul

In case of exceeding overhaul cycle

 

4. Bảo trì định kỳ máy nén khí.

Item

Description

Units

Step

Min

Max

Default

View

Access

400

Dust Filter Cleaning

(Till, Cycle, Pass, Exceed)

h

1

0

32000

500 h

USER1

SVC1

401

Suction Filter Change

(Till, Cycle, Pass, Exceed)

h

1

0

32000

4000 h

USER1

SVC1

402

Oil Filter Change

(Till, Cycle, Pass, Exceed)

h

1

0

32000

8000 h

USER1

SVC1

403

Lub. Oil Change

(Till, Cycle, Pass, Exceed)

h

1

0

32000

8000 h

USER1

SVC1

404

Cooler Cleaning

(Till, Cycle, Pass, Exceed)

h

1

0

32000

6000 h

USER1

SVC1

405

Overhaul

(Till, Cycle, Pass, Exceed)

h

1

0

32000

9000 h

USER1

SVC1

 • In case of not using some items, please put cursor on the item and push [RESET] button at cycle mode.
 • In case of resetting some items, please put cursor on the item and push [RESET] button at tillexceed, pass mode.
 • You can see cycle, tillexceed, pass mode in order in case of pushing [Menu] button.

CÁCH CÀI ĐẶT  THỜI GIAN BẢO TRÌ 

VÍ DỤ CÀI ĐẶT THỜI GIAN LỌC BỤI:

5. CẢNH BÁO TẮT MÁY (SHUTDOW)

Khi màn hình diều khiển máy nén khí Kyungwon xuất hiện các cảnh báo sau đây thì máy nén khí sẽ tự động dừng cho tới khi nguyên nhân gây ra lổi được xử lý hảy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn xử lý các sự cố này.

 

Item

Description

Units

Step

Min

Max

Default

View

Access

500

Discharge Temp. High

1

80

130

120 ℃

USER1

SVC1

501

Discharge Press. High

bar

0.1

1.2

100.0

8.0 bar

USER1

SVC1

502

Oil Reclamier Temp. High*

1

80

130

120 ℃

USER1

SVC1

503

Oil Reclaimer Press High**

bar

0.1

1.2

100.0

9.0 bar

USER1

SVC1

504

Diff-Pressure High**

bar

0.1

0.4

5.0

1.0 bar

USER1

SVC1

 

XEM THÊM:

lọc gió máy nén khí KYUNGWON AS31, AS41, AS51, AS76, AS102, AS151, AS201, AS251

Hướng dẩn Sử dụng Máy Nén Khí COAIRE- KYUNGON

Lọc tách dầu máy nén khi Kyungwon Coaire AS 31/ AS41/ AS51/ AS76/ AS102/ AS151/ AS/201/ AS/251

 


SỬA MÁY NÉN KHÍ

 • Đại tu đầu nén khí trục vít

  Đại tu đầu nén khí trục vít

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

  Đại tu đầu nén khí trục vít Hanshin GRH3100A

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

 • thay bạc đạn máy nén khí SCr

  thay bạc đạn máy nén khí SCr

Bảo dưỡng máy sấy khí

 • Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

  Bảo dưỡng máy sấy khí hấp thụ

 • Sửa máy sấy khí hấp thụ

  Sửa máy sấy khí hấp thụ

 • Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

  Thay hạt hút ẩm máy sấy khí hấp thụ

Lọc Gió

 • Lọc gió máy nén khí Hanbell
 • Lọc gió máy nén khí Fusheng
 • Lọc gió máy nén khí Dyna
 • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
 • Lọc gió máy nén khí Compair
 • Lọc gió máy nén khí Hanshin
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí
 • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.