Lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu Sanfam thay thế cho máy nén khí Sullair.

SULLAIR

 

 Machine Model

Separator 

Sanfam P/ N 

Air Filter 

 Sanfam P/ N

 Oil Filter

 Sanfm P/ N

 LS10-25/30/40HP  02250121-500  SB916 040596  CK303154  250025-525   H111600
 LS10-25/30/40 NEW  02250121-500  SB916  02250044-537 CK303154 250025-525  H111600
 LS10-25/30/40  250034-112  SB554 02250131-496 CK278133 250025-525  H1116000
 LS12-50  02250100-755   SC731  02250131-498  CK407173  250025-526   H112802 
 02250100-756  SC632

 # 

 # 

#  

 LS16-60/75  250034-116  SB898 02250131-499 CK330232  250025-526   H112802
 250042-862  SC605  #   #    # 
 LS16-60 NEW  02250061-137  SB898 88290002-337  CK482238  250025-526   H112802 
 02250061-138  SC605 88290002-338 CT456126   #   #  
 LS16-75 NEW  02250061-137  SB898 88290002-337 CK498243 250025-526   H112802
 02250061-138  SC605 88290002-337  CK498243   #    #  
 LS16-100  250034-116  SB898 02250046-012  CK440250  250025-526   H112802 
 250042-862   SC605 02250046-013  CT390145   #    #  
 LS16-100 NEW  02250061-137  SB898 88290002-337  CK482238  250025-526  H112802 
 02250061-138  SC605 88290002-338  CT456126   #    # 
 LS20-125  250034-085  SB735 02250135-148  CK395290 250025-526  H112802
 02250048-734   SC823 409854  CT355175    #   #  
 LS20-150  250034-085  SB735 02250135-148 CK395290 250025-526  H112802
 02250048-734  SC823 409854 CT355175  #   # 
 LS20-150 NEW  250034-085  SB735  88290001-469  CK380308  250025-526   H112802 
 02250048-734  SC823  #     #    #    # 
 LS20-175/200  250034-122  SB777U  02250135-150 CK617324   250025-526  H112802
 250034-134  SC293  048463 CT559209    #   #  
 LS20-175/200 NEW  250034-122  SB777U  88290003-111 CK455352  250025-526  H112802
 250034-134  SC293  #   #   #   # 

 LS25S-250/300/350

 NEW

 250034-124  SB826 88290001-466  CK564383   02250139-996  H095050
 250034-130  SC742  88290001-467  CT480240   #     # 
 LS25S-250/300/350  250034-124  SB826 250007-838 CK749352  250008-956  H113750
 250034-130  SC742 250007-839 CK709241   #     #  
 LS32  02250109-319  SC784 88290004-372 CB347165  02250139-996  H095050
 02250109-321  SC749  #    #    #    #  
 WS1800  02250137-895  SB916 02250125-371  CB322138  02250155-709  H072150
 WS2200  02250137-895  SB916 02250125-371 CB322138  02250155-709  H072150
 WS3000  02250137-895  SB916 02250125-372 CB347165  02250155-709  H072150
 WS3700  02250100-755  SC731 02250127-684 CB390183  02250155-709  H072150
 02250100-756  SC632

Lọc Gió

  • Lọc gió máy nén khí Hanbell
  • Lọc gió máy nén khí Fusheng
  • Lọc gió máy nén khí Dyna
  • Lọc gió máy nén khí Atlas copco
  • Lọc gió máy nén khí Compair
  • Lọc gió máy nén khí Hanshin
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí
  • Lọc gió máy nén khí

Lọc Dầu / Oil filter

Nhớt máy nén khí.