Các ứng dụng khí nén sẽ vân hành ổn định và an toàn hơn từ việc lắp đặt môt bình chứa khí. Ngoài ra Bình chứa khí nén còn phục vụ nhiều chức năng quan trong khác :